Khóa học tại Xi'an Jiaotong-Liverpool University
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Viễn thông
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Kết cấu Công trình
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Viễn thông
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥80,000.00
 • Chưa xác định
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 OR 4 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: ¥88,000.00
 • Chưa xác định
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Chưa xác định
 • Kỹ thuật điện và năng lượng