Khóa học tại University of Regina
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$20,043.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$20,043.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$20,043.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$20,043.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$20,043.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Khoa học cây trồng
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Luật học
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Tư vấn
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Tôn giáo học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,115.40
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,097.40
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Nhãn khoa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,623.40
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,623.40
 • Du học
 • Khiêu vũ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,623.40
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,623.40
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,087.40
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,097.40
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,338.60
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,338.60
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,338.60
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,338.60
 • Du học
 • Cơ khí Hóa chất và Vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,338.60
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,087.40
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Cơ khí Hóa chất và Vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Cơ khí Hóa chất và Vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Cơ khí Hóa chất và Vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$28,453.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Cơ khí Hóa chất và Vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Thể thao
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Tôn giáo học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,097.40
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,097.40
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 1- 4 YEARS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$17,623.40
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: THESIS-BASED PROGRAM WILL BE REQUIRED TO REGISTER IN AT LEAST 6 CREDIT HOURS FOR EACH OF THE TWO WORK SEMESTERS IN A WORK PLACEMENT (FOR A TOTAL OF 12 CREDIT HOURS).
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 CREDIT HOURS (THESIS/ PROJECT/ PRACTICUM/COURSE-BASED/SCHOOL LIBRARIANSHIP)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến October 2019
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Quản lý Giáo dục
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 CREDIT HOURS (THESIS/ PROJECT/COURSE-BASED)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến October 2019
 • Học phí: CAD$25,195.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$25,609.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,097.40
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi