Khóa học tại University of Prince Edward Island
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Tôn giáo học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Trực tuyến
 • Sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Environmental Management
 • Khác
 • Toàn thời gian: 16-24 MONTHS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý Giáo dục
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Thú y
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Tám 2020
 • Học phí: CAD$66,500.00
 • Du học
 • Thú y
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Thú y
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Thú y
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,326.00
 • Du học
 • Vật lý trị liệu