Khóa học tại University of Guelph
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nhân học
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Luật hình sự
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nghiên cứu nhân học cổ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$33,551.42
 • Du học
 • Cơ khí y sinh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$33,551.42
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$33,551.42
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$33,551.42
 • Du học
 • Công nghệ môi trường
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Thể thao
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$27,569.90
 • Du học
 • Quản lý trang trại
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$27,569.90
 • Du học
 • Quản lý tài sản
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Trồng trọt
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 9 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$69,547.72
 • Du học
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$7,250.48
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 12 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: INTENSIVE (6 SEMESTERS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Quy hoạch
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Trực tuyến
 • Quản lý tài sản
 • Khác
 • Toàn thời gian: At least two semesters
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: At least two semesters
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$7,250.48
 • Du học
 • Trồng trọt
 • Khác
 • Toàn thời gian: THESIS (2- YEAR PROGRAM); COURSE WORK AND PROJECT (1-YEAR PROGRAM)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 OR 6 SEMESTERS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: SUCCESSFUL COMPLETION AND DEFENSE OF A RESEARCH-BASED THESIS IN 12 SEMESTERS
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: Approximately six semesters
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Trực tuyến
 • Quản lý chất lượng
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Trực tuyến
 • Quản lý chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: At least two semesters of full-time study
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Luật hình sự
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$27,569.90
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$26,890.56
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$26,890.56
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Có học bổng

 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$7,250.48
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: Four to six semesters
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Quy hoạch
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$7,250.48
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,299.86
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: one to four semesters
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: At least two semesters of full-time study
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: Minimum of two full-time semesters of study
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: Minimum of two full-time semesters of study
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,560.27
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: At least nine semesters of full-time study must be devoted to the DVSc program
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$7,250.48
 • Du học
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$24,476.88
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$27,569.90
 • Du học
 • Quản lý
 • Có học bổng

 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$6,837.54
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$14,000.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$3,554.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$3,554.00
 • Du học
 • Environmental Management
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$3,554.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$3,554.00
 • Du học
 • Trồng trọt
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$2,448.00
 • Trực tuyến
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$7,235.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$7,236.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng