Khóa học tại The University of British Columbia
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Địa nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học bảo tàng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khai khoáng và vận hành dầu khí
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Sinh lý học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Hộ sinh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Sinh lý học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học bảo tàng
 • Khác
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 30 April 2020
 • Trực tuyến
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Khai khoáng và vận hành dầu khí
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 February 2020
 • Học phí: CAD$20,246.85
 • Du học
 • Khai khoáng và vận hành dầu khí
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 6 January 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: Within two years
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: APPROXIMATELY 36-38 MONTHS
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June 2020
 • Học phí: CAD$9,398.91
 • Du học
 • Thư viện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 18-24 MONTHS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 48 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June 2020
 • Học phí: CAD$9,398.91
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: Within six years
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Nhân học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4-6 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 16 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Tám 2020
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 9 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$44,998.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 11 Tháng Năm 2020
 • Hạn nộp đơn: 17 October 2019
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 29 February 2020
 • Học phí: CAD$12,291.63
 • Trực tuyến
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: TOTAL 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: TOTAL OF 30-CREDITS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,281.80
 • Trực tuyến
 • Khoa học bảo tàng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,578.46
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM OF 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM OF 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM OF 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Tháng Bảy 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: PROGRAM MUST BE COMPLETED WITHIN 6 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$43,024.20
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June, September 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June, September 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June, September 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: COMPLETED WITHIN 20 MONTHS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 1 February 2020
 • Học phí: CAD$12,412.14
 • Du học
 • Bảo vệ và sức khỏe
 • Khác
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 15 January 2020
 • Học phí: CAD$16,550.04
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 15 January 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM OF 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: APPROXIMATELY 5 YEARS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$22,334.31
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: Within six years
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 15 January 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 15 January 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Khai khoáng và vận hành dầu khí
 • Khác
 • Toàn thời gian: 12 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến October 2019
 • Học phí: CAD$52,276.05
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$52,389.24
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 26 tháng
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 14 December 2019
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: TOTAL OF 30 CREDITS
 • Bắt đầu: Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020
 • Hạn nộp đơn: Dự kiến June, September 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 9 tháng
 • Bắt đầu: Tháng Bảy 2020
 • Học phí: CAD$34,278.39
 • Du học
 • Environmental Management
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Huấn luyện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 12 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$52,276.05
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 TO 5 YEARS
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 9 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$53,560.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$37,794.15
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 12 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$52,276.05
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 12-16 MONTHS
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$20,246.85
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,081.59
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 31 December 2019
 • Học phí: CAD$8,776.74
 • Du học
 • Environmental Management
 • Có học bổng