Khóa học tại Torrens University Australia (TUA)
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,000.00
 • Trực tuyến
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$15,100.00
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1.3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,360.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,800.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$11,400.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,000.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,400.00
 • Trực tuyến
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$19,600.00
 • Trực tuyến
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Du học
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$26,000.00
 • Trực tuyến
 • Nhiếp ảnh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$28,600.00
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$28,600.00
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1.3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$9,700.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$9,700.00
 • Trực tuyến
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,410.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$24,600.00
 • Trực tuyến
 • Y
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,410.00
 • Trực tuyến
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$24,600.00
 • Trực tuyến
 • Liệu pháp Thẩm mỹ
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,410.00
 • Trực tuyến
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1.3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,680.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,100.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,000.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,600.00
 • Trực tuyến
 • Thể thao
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Du lịch và Lữ hành
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Du lịch và Lữ hành
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Du lịch và Lữ hành
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$28,600.00
 • Du học
 • Điện ảnh và Truyền hình
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$30,000.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,600.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$11,800.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,410.00
 • Trực tuyến
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,400.00
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,600.00
 • Trực tuyến
 • Học sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$24,600.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,600.00
 • Trực tuyến
 • Học sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$24,400.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: To be confirmed
 • Học phí: A$43,080.00
 • Du học
 • Dịch vụ ăn uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$25,300.00
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$26,300.00
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Dịch vụ ăn uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu 2020
 • Học phí: A$18,000.00
 • Trực tuyến
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$20,400.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$10,700.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: To be confirmed
 • Học phí: A$43,080.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,000.00
 • Trực tuyến
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$23,300.00
 • Du học
 • Bán lẻ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$27,000.00
 • Du học
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$26,800.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$20,475.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$24,600.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 7 tháng
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,400.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$19,800.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,800.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$20,400.00
 • Trực tuyến
 • Thiết kế ngoài công nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,000.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$40,500.00
 • Du học
 • Thiết kế thời trang và Dệt may
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$20,475.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$22,800.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$20,400.00
 • Trực tuyến
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$28,600.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$28,600.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,420.00
 • Trực tuyến
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,420.00
 • Du học
 • Hồi sức
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,420.00
 • Du học
 • Hồi sức
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$21,420.00
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Thể thao
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$37,440.00
 • Trực tuyến
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi