Khóa học tại Thompson Rivers University
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Environmental Management
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 20
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Kết cấu Công trình
 • Khác
 • Toàn thời gian: 54 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 54 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 54 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Quản lý khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 tháng
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$4,844.40
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 30 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,000.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,000.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 19 tháng
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$4,844.40
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 9 tháng
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$4,844.40
 • Du học
 • Sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 tháng
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$4,844.40
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 20
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,000.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,000.00
 • Du học
 • Quản lý tài sản
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Thể thao
 • Khác
 • Toàn thời gian: 15 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,000.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 36 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$12,892.00
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Tư vấn
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Hạn nộp đơn: 29 November 2019, 27 March 2020, 7 August 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020
 • Trực tuyến
 • Quản lý