Khóa học tại Sheffield College
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Làm tóc
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em