Khóa học tại Shanghai Jiao Tong University
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Kiểm soát chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Khoa học vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,500.00
 • Du học
 • Bảo vệ và sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Kiểm soát chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Khoa học vật liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Khoa học vũ trụ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Viễn thông
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥28,900.00
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2.5 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Du học
 • Environmental Management
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Hai 2020
 • Học phí: ¥45,000.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng