Khóa học tại Parkland College
 • Khác
 • Toàn thời gian: 62 - 63 SEMESTER CREDIT HOURS
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Quản lý trang trại
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Quản lý trang trại
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 65 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Quản lý khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 67 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Dịch vụ ăn uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 65 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 63 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Kỹ thuật vận tải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 70 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Kỹ thuật vận tải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 năm
 • Bắt đầu: 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Kỹ thuật vận tải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 71 - 73 SEMESTER HOURS
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Kỹ thuật vận tải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 65 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Xây dựng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Kiểm soát chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 62 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Nhiếp ảnh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 65 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 64 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 61 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 - 63 SEMESTER CREDIT HOURS
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Luật hình sự
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Luật hình sự
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Viễn thông
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 68 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Hành chính nghệ thuật
 • Khác
 • Toàn thời gian: 64 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Đa phương tiện
 • Khác
 • Toàn thời gian: 61 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Hàng không
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60–63 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 67 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Âm nhạc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 68 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Dịch vụ bảo dưỡng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 61 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Trồng trọt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 65 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Xây dựng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 68 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ học kỳ
 • Bắt đầu: 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020
 • Học phí: US$15,930.00
 • Trực tuyến
 • Giáo dục Đặc biệt