Khóa học tại Georgian College
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,200.00
 • Du học
 • Hồi sức
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Kiến trúc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Kiến trúc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hàng không
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Dịch vụ ăn uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,800.00
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Khoa học bảo tàng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Dịch vụ bảo dưỡng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Kỹ thuật điện và năng lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Thú y
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Luyện kim
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS (3 YEARS (CYCA), 2 YEARS (CYAC))
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học vũ trụ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Dịch vụ bảo dưỡng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (4 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,160.00
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (4 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,160.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (4 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,160.00
 • Du học
 • Thiết kế nội thất
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS, PLUS 1 WORK TERM (4 YEARS (BAPS), 2 YEARS (BAPA))
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,160.00
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Khoa học hàng hải
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 SEMESTERS (3 YEARS (MASG), 2 YEARS (MASF))
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Mát xa xoa bóp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Hồi sức
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS (4 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Hành chính nghệ thuật
 • Khác
 • Toàn thời gian: 8 SEMESTERS (4 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$20,405.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Làm tóc
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 SEMESTERS (1 YEAR)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$14,550.00
 • Du học
 • Liệu pháp Thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 SEMESTERS (2 YEARS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$13,340.00
 • Du học
 • Nhiếp ảnh