Khóa học tại Fleming College Fleming College
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$25,434.57
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$25,434.57
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,451.26
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$17,610.86
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,451.26
 • Trực tuyến
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,352.26
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,531.26
 • Du học
 • Sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$18,194.74
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,394.74
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Hành chính Văn Phòng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$28,749.57
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$19,785.26
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 20 Tháng Tư 2020
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,863.38
 • Du học
 • Quản lý chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Hành chính nghệ thuật
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 4 Tháng Năm 2020
 • Du học
 • Phần mềm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Quản lý Giáo dục
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,334.38
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Nghiên cứu về văn hóa
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,983.26
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Luật học
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Vận tải và Hậu cần
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Luyện kim
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,536.38
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Nhiếp ảnh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$13,524.90
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Cơ Điện tử
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,761.26
 • Du học
 • Luyện kim
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,797.26
 • Du học
 • Bán lẻ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Luyện kim
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Khoa học xã hội
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Nhiếp ảnh
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,795.38
 • Du học
 • Sư phạm
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,795.38
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$18,451.26
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Du học
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 học kỳ
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Viễn thông
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Kiểm soát chất lượng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 1 học kỳ
 • Bắt đầu: 23 Tháng Ba 2020
 • Du học
 • Bảo vệ và sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 8 Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$16,731.26
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$19,573.26
 • Du học
 • Tin học
 • Khác
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$17,911.56
 • Trực tuyến
 • Dinh dưỡng và Sức khỏe
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 học kỳ
 • Bắt đầu: 6 Tháng Một 2020
 • Học phí: CAD$16,008.38
 • Du học
 • Nông nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 6 học kỳ
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Chín 2020
 • Học phí: CAD$17,741.26
 • Du học
 • Thiết kế đồ họa