Khóa học tại Academies Australasia Polytechnic Academies Australasia Polytechnic
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 YEARS (6 SEMESTERS)
 • Bắt đầu: 18 Tháng Mười Một 2019
 • Học phí: A$15,000.00
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 TERMS (6 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$12,320.00
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 TERMS (6 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$8,000.00
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 2 TERMS (6 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Có học bổng

 • Khác
 • Toàn thời gian: 2 TERMS (6 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$8,000.00
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$8,000.00
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$8,000.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 3 TERMS (9 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 TERMS (12 MONTHS)
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2020
 • Học phí: A$8,000.00
 • Du học
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 YEARS (6 SEMESTERS)
 • Bắt đầu: 18 Tháng Mười Một 2019
 • Học phí: A$15,000.00
 • Du học
 • Quản lý